köz

köz
is. Od yandıqdan sonra qalan alovsuz, qızmar kömür. Ağac yanar, köz olar; Su səpmə, köz-köz olar. (Bayatı). Firəngiz göbələklərin çökəyinə duz səpib, bir-bir közün üstünə düzürdü. B. Bayramov. // məc. Qızğın, odlu, hərarətli mənasında. Əbədi bir heykəl qurur sənətkar öz ürəyində; Bu hörmətdən alov tutar, alışar köz ürəyində. B. V.. Köz düşmək – bax közə dönmək. Tonqalın alovu sönüb köz düşdükcə onun başındakı fədailərin halqası daralır və sıxlaşırdı. . M. İ.. Ocaq çatıldadıqca qığılcımlar ətrafa sıçraşır, yavaş-yavaş köz düşürdü. İ. Ş.. Köz salmaq – yandırmaq, qızdırmaq üçün yanar kömür və ya başqa bir şey salmaq, tökmək. Aqil qalxıb balaca samovara su tökdü, gətirib köz saldı, onu balkona qoyub qayıtdı. S. R.. Göyçək samovarı balkona qoyub köz saldı. Ə. Vəl.. Közə döndərmək – 1) qızartmaq, közərtmək. Odları yandırıb közə döndərmək; 2) bərk qızdırmaq, qızmar hala salmaq. Avqust günəşinin qızdırıb közə döndərdiyi hava . . daha da ağırlaşırdı. Ə. Ə.. Közə dönmək – 1) qızarmaq, közərmək. Ocaqda kömür közə döndü; 2) yanıb puç olmaq, istinin şiddətindən tələf olmaq, xarab olmaq. Məhsul közə dönüb. Otlar közə dönmüşdü. // İstidən, quraqlıqdan yanmaq. Tiflis və Kars mahalları quraqlıqdan yanıb közə dönüblər. C. M.. Köz kimi (təki) məc. – qıpqırmızı, alov kimi. Sifəti köz kimi qızarıb. – <Koroğlu:> Sinəm odlandı köz kimi; Miskin olarmı biz kimi? «Koroğlu». Qaşlar vəsmələnir, göz sürmələnir; Köztək yanaqları xoş şölələnir. M. P. V.. // Od kimi. Ayrılıq dediyin duzlu bir sudur; İçdikcə köz kimi yandıracaqdır. R. R.. // məc. mənada. Pul haqqında. <Qədir:> Ay başa çatmayıb ki, Qumrunun əziz cehizi, alagöz kilimi çərçiyə satılıb pulları köz kimi nağd yüzbaşının ovcuna tökülmədimi? M. C.. köz-köz: köz-köz olmaq – köz kimi olmaq, köz kimi işıldamaq. Dərdin çoxdur, döz, anam; Ürəyi köz-köz anam; Qohum-qardaş dayansın; Qoy ağlasın öz anam. (Bayatı). Bağrı köz-köz oldu «Yanıq Kərəm»in; Tellər inildədi, yandı, nə yandı. B. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • közərmə — «Közərmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Koz — is the name of: *Dave Koz, American saxophonist *Rich Koz, American actor and broadcaster *Koz Vorgias, Greek rugby playerKOZ is an abbreviation of *Confederation of Trade Unions of the Slovak Republic ( Konfederácia odborových zväzov Slovenskej… …   Wikipedia

  • közərmək — f. 1. Yanıb qızarmaq, alovsuz yanmaq, qıpqırmızı olmaq. Samovarın qaynaması zəifləyib, əvvəlki gurultu sakit olmuş, ocağın alovu sönmüşdü, ancaq odlar közərirdi. . H. N.. Qoca fikirli bir halda ocaqda közərən oda baxaraq deyirdi. . Ə. M.. 2. Zəif …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • koz — is., bit. b., Far. gavz, goz 1) Ceviz 2) İskambil oyunlarında diğer kâğıtları alabilen, onlara üstün tutulan belirli renk ve işaretteki kâğıt 3) mec. Başarı fırsatı olan elverişli durum, saldırış ve savunma fırsatı Başvurduğu bu olağanüstü… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Koz — I. (douar) : jachère Bretagne. II. koz, kozh adj vieux Finistère. Var.: coz, cos …   Glossaire des noms topographiques en France

  • koz — kol·koz; …   English syllables

  • közənəx’ — (Şahbuz) sucuq, sulu yer. – Biz közənəx’dən yarpız yığdıx …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • közər — (Zəngilan) bax qozar. – Şadaralıyın bığda:n közəri təmizdənsin …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • köz — göz I, 46, 55, 157. 170,178, 179, 183, 212, 222, 243, 291, 296, 299, 340, 359, 379, 464, 477, 515, 524; I …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • Koz Marigold Apart Hotel — (Чешме,Турция) Категория отеля: Адрес: Musalla Mah. 1059 Sok. No:8, 35930 …   Каталог отелей

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”